Reklama

Regulamin

Dodane: 25 maj przez użytkownika admin.

Regulamin serwisu mWyniki.plIFrame

I. PODSTAWOWE DEFINICJE

Administrator - właściciel i operator Serwisu, tj. SportMedia Invest Limited (Reg. No. C 86238) z siedzibą na Malcie, adres: 214, Strait Street, Valletta, VLT 1431, Malta (EU)


Serwis - grupa powiązanych ze sobą stron internetowych udostępnianych w sieci Internet z adresu www.mWyniki.pl


Usługa/Usługi - usługi, o których mowa w punkcie II ust. 4 niniejszego Regulaminu.


Użytkownik - każda pełnoletnia osoba, która skorzysta z dowolnej funkcjonalności Serwisu, w szczególności poprzez odebranie lub przesłanie/udostępnienie jakichkolwiek danych elektronicznych lub osoba która dokonała Rejestracji w ramach Serwisu.


Rejestracja - procedura zakładania Konta przez Użytkownika.


Konto - konto prowadzone w Serwisie dla Użytkownika, za pomocą którego Użytkownik
może korzystać z usług oferowanych przez Serwis i korzystać z jego funkcji, udostępniane przez Administratora pod unikalną nazwą (login), które pełni funkcję zbioru zasobów, w których gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje na temat jego działań w ramach Serwisu.


Plik - dane (treści) w postaci cyfrowej zamieszczone w ramach Serwisu przez Użytkownika w ramach świadczonej przez Administratora Usługi, w tym odesłania do innych stron internetowych (linki itp.).


Polityka Prywatności - dokument zawierający szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatności stosowanych wobec Użytkowników.

Regulamin - niniejszy regulamin obejmujący zbiór zasad korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki
Użytkowników i Administratora, stanowiący regulamin świadczenie usług drogą elektroniczną.


Trwały Nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Administratorowi przechowywanie informacji kierowanych do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakimi te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.


Gry hazardowe - gry cylindryczne, gry w karty, gry w kości, gry na automatach.


Zakłady wzajemne - zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu: wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek - totalizatory; zaistnienia różnych zdarzeń, w tym zdarzeń wirtualnych, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej - bukmacherstwo.

Reklama gier hazardowych/zakładów wzajemnych - publiczne rozpowszechnianie: znaków towarowych lub symboli graficznych i innych oznaczeń z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych oraz informacji o miejscach, w których takie gry są urządzane, i możliwościach uczestnictwa, produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem gier hazardowych, kasyna gry lub punktu przyjmowania zakładów wzajemnych albo z firmą, nazwą lub oznaczeniem podmiotu prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych. Reklama podmiotów, których wizerunek reklamowy wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsamy z oznaczeniem gier hazardowych, kasyna gry lub punktu przyjmowania zakładów wzajemnych albo z firmą, nazwą lub oznaczeniem podmiotu prowadzącego działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do takich oznaczeń.

Promocja gier hazardowych//zakładów wzajemnych - publiczna prezentacja tych gier, rozdawanie rekwizytów z nimi związanych, wręczanie żetonów lub dowodów uczestnictwa w tych grach albo ich sprzedaż w miejscach publicznych, a także inne formy publicznego zachęcania do uczestnictwa w nich lub przekonywania o ich zaletach bądź zachęcania do wstępu do kasyn gry lub punktów przyjmowania zakładów wzajemnych jak również produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem gier hazardowych, kasyna gry lub punktu przyjmowania zakładów wzajemnych albo z firmą, nazwą lub oznaczeniem podmiotu prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych. Promocja podmiotów, których wizerunek reklamowy wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsamy z oznaczeniem gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach, kasyna gry lub punktu przyjmowania zakładów wzajemnych albo z firmą, nazwą lub oznaczeniem podmiotu prowadzącego działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do takich oznaczeń.

Sponsorowanie gier hazardowych/zakładów wzajemnych - bezpośrednie lub pośrednie finansowanie lub współfinansowanie działalności osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu upowszechniania, utrwalania lub podniesienia renomy gier hazardowych, podmiotów prowadzących działalność w zakresie tych gier lub innego oznaczenia indywidualizującego podmiot prowadzący działalność w zakresie tych gier lub jego działalność, w zamian za informowanie o sponsorowaniu.

Informowanie o sponsorowaniu - prezentowanie informacji zawierającej nazwę lub innego oznaczenia indywidualizującego sponsora, w związku ze sponsorowaniem.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania i funkcjonowania Serwisu (pod adresem www.mWyniki.pl) oraz zasady korzystania z Serwisu, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora.

2. Serwis służy Użytkownikom do uzyskiwania informacji sportowych z różnych dyscyplin sportowych oraz dla osób pełnoletnich umożliwia wszelkiego rodzaju dodatki informacyjne z zakresu zakładów sportowych


3. Regulamin i warunki w nim określone stanowią wiążącą umowę między pełnoletnim Użytkownikiem a Administratorem, dotyczącą użytkowania Serwisu (na stronie www.mwyniki.pl ). Niepełnoletni użytkownicy mogą uzyskać dostęp jedynie do wybranych opcji Serwisu.


4. W ramach Serwisu Administrator świadczy wyłącznie usługi informacyjne

Administrator spełnia świadczenie drogą elektroniczną w sposób ciągły zapewniając dostęp do Serwisu jego Użytkownikom.

Celem uniknięcia wątpliwości wskazuje się, iż przechowywanie treści przez Użytkowników może się wiązać z ich podaniem przez Użytkowników do publicznej wiadomości w ramach Serwisu.


5. Użytkownik oświadcza niniejszym wobec Administratora, że ukończył osiemnaście (18) lat (lub osiągnął inny wiek, który – w świetle prawa ojczystego Użytkownika uprawnia go do zawierania wiążących umów), posiada pełną zdolność do czynności prawnych i wyraża zgodę na warunki określone Regulaminem. Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu w imieniu osoby trzeciej będącej osobą prawną, tzw. ułomną osobą prawną etc., Użytkownik oświadcza niniejszym wobec Administratora, że jest uprawniony do zaciągnięcia zobowiązań wynikających z zawarcia niniejszej umowy w imieniu takiej osoby, a zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez takiego Użytkownika jest równoznaczne z ich zaakceptowaniem przez tą osobę trzecią. W takim przypadku wyraz "Użytkownik" w niniejszym Regulaminie oznacza w/w osobę trzecią. W braku rzeczywistego uprawnienia do zaciągnięcia zobowiązania w imieniu osoby trzeciej, osoba która rzekomo działa za tą osobę trzecią jest traktowana jako Użytkownik, który we własnym imieniu i na swoją rzecz zawarł umowę z Administratorem. Użytkownicy niezdolni do zawarcia wiążącego prawnie porozumienia z Administratorem lub tacy, którym zakazuje się korzystania z usług świadczonych poprzez Serwis ze względu na obowiązujące w danym państwie lub regionie obostrzenia, włączywszy w to kraj/region aktualnego pobytu Użytkownika i miejsce korzystania z usług, nie powinni korzystać z Serwisu.


6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmieniania i modyfikowania niniejszego Regulaminu, w tym do dodawania nowych lub usuwania dotychczasowych zapisów, co może czynić według własnego uznania w dowolnym czasie przez opublikowanie zmian Regulaminu na stronie Serwisu. Dlatego Użytkownik ma obowiązek regularnie sprawdzać, czy Regulamin nie uległ zmianie. Jeżeli Użytkownik nadal korzysta z Serwisu po opublikowaniu zmian i nie wypowiedział umowy, oznacza to, że je zaakceptował. O ile pozostałe zapisy nie stanowią inaczej, zmieniony Regulamin wejdzie w życie automatycznie trzydzieści (30) dni po opublikowaniu zmian w Serwisie. Publikując zmiany Administrator ma obowiązek wskazać, które zapisy zostały zmienione, dodane lub usunięte. Informacje o zmianach w Regulaminie Administrator wysyła także na adresy e-mail Użytkowników.

7. Administrator nie zezwala i nie godzi się na jakiekolwiek naruszanie przez Użytkowników przepisów prawa oraz praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, czy dóbr osobistych, jak również zapisów ustawy o grach hazardowych. Z wyjątkami przewidzianymi w Regulaminie wszelkie dane, w szczególności Pliki, są udostępniane przez Użytkowników na ich odpowiedzialność, niebezpieczeństwo i ryzyko i zapewniają oni, iż przysługują im wszelkie prawa, w szczególności do udostępniania, upubliczniania, czy rozpowszechniania danych.


8. Wszelkie teksty, materiały graficzne, funkcje interaktywne, logo, fotografie, pliki, oprogramowanie oraz wszystkie inne materiały w ramach Serwisu, za wyjątkiem tych umieszczanych, transmitowanych, udostępnianych, publikowanych przez Użytkowników, a także dobór, organizacja, koordynacja, kompilacja materiałów i ogólny wygląd i charakter Serwisu stanowią własność intelektualną Administratora. Podlegają one ochronie przez prawa autorskie, prawa do wzorów, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych i inne przepisy, w tym konwencje międzynarodowe i prawa własności. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone dla Administratora. Wszystkie znaki towarowe, marki Usług i nazwy towarowe stanowią własność Administratora. Bez wyraźnej zgody Administratora Użytkownik nie ma prawa sprzedawać, rozpowszechniać, kopiować, modyfikować, odtwarzać, pokazywać ani nadawać publicznie, publikować, edytować ani adaptować tych elementów, udzielać licencji na nie, tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych, ani wykorzystywać ich w inny sposób.


9. W odniesieniu do Użytkowników z Unii Europejskiej Administrator w związku z umowami zawieranymi z takimi użytkownikami poprzez Serwis spełnia obowiązki informacyjne względem Użytkowników zgodnie z odpowiednimi przepisami.


10. Wszelkie potwierdzenia wymagane przepisami prawa będą przesyłana na adres e-mail Użytkownika.


III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU


1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa oraz dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. W ten sam sposób przy wykonywaniu swoich zobowiązań działa Administrator.

2. W przypadku powzięcia przez Użytkownika wiedzy o naruszeniu postanowień Regulaminu przez innego Użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę, Użytkownik ten zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Administratora.

3. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i w całości akceptuje jego postanowienia.

4. Warunkiem technicznym skorzystania z Serwisu przez Użytkownika jest posiadanie stacji roboczej wyposażonej w system operacyjny oraz dostęp do sieci Internet i standardowe oprogramowanie niezbędne do przeglądania stron internetowych.

5. Dla zapewnienia prawidłowego działania niektórych funkcjonalności Serwisu, może być wymagane zapewnienie przez Użytkownika obsługi elementów Java, Java

Script, Flash, Quicktime, Acrobat Reader, programów dekompresujących oraz plików Cookies.

6. Treści zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika są dostępnie publiczne poprzez sieć Internet. Dostęp do części funkcjonalności Serwisu wymaga dokonania rejestracji w Serwisie.

IV. ZAKŁADANIE KONTA

1. W celu założenia Konta Użytkownik ma obowiązek dokonać rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w ramach Serwisu. Podczas rejestracji Użytkownik ma obowiązek podać aktualny adres e-mail, nazwę Użytkownika oraz hasło, a także dokonać akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

2. Po weryfikacji danych objętych formularzem rejestracyjnym Użytkownik otrzymuje od Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomość o założeniu Konta. Celem zakończenia procedury rejestracji Użytkownik ma obowiązek dokonać aktywacji Konta, poprzez kliknięcie na link przesłany pocztą elektroniczną do Użytkownika razem z informacją o założeniu Konta.

3. Po prawidłowym zarejestrowaniu się przez Użytkownika w ramach Serwisu Użytkownik otrzymuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu po podaniu loginu oraz hasła na stronie logowania.

4. Dla Użytkownika, który dokonał rejestracji tworzone jest Konto, w ramach którego Użytkownik może edytować swoje dane. W stosunku do Użytkowników, którzy nie są pełnoletni lub nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych Administrator ogranicza dostęp lub odmawia utworzenia Konta.

5. Użytkownik może obejrzeć upublicznione w ramach Konta informacje w Serwisie.

6. Dokonanie przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu oznacza, iż Użytkownik zapoznał się i zaakceptował w całości Regulamin, w tym Politykę Prywatności oraz wyraził zgodę na przetwarzanie przez Administratora teraz i w przyszłości danych osobowych przekazanych podczas procesu rejestracji w Serwisie – w celach realizacji przez Administratora Usług dostępnych w ramach Serwisu oraz w celach realizacji procedury „notice and takedown” określonej w punkcie X niżej, w szczególności przekazania osobie, której prawa zostały naruszone danych kontaktowych Użytkownika, jak też w celach kontaktowania się przez Administratora z Użytkownikami oraz w celach marketingowych, w tym wysyłania użytkownikowi informacji handlowej i materiałów reklamowych. Niezależnie od powyższego Użytkownik, który nie dokonał rejestracji w ramach Serwisu także akceptuje Regulamin i Politykę Prywatności z chwilą skorzystania z jakiejkolwiek funkcjonalności Serwisu.

7. Administrator ma obowiązek przekazać potwierdzenie zawarcia umowy z Użytkownikiem z Unii Europejskiej będącym konsumentem na Trwałym Nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu. Potwierdzenie takie powinno zawierać informacje wymagane przez stosowne przepisy prawa, chyba że Administrator dostarczył te informacje Użytkownikowi na Trwałym Nośniku przed zawarciem umowy.

8. Użytkownik zobowiązany jest dbać, aby do jego Konta w Serwisie, był przypisany zawsze aktualny adres e-mail.

9. Konto jest Użytkownikowi udostępniane prze Administratora Serwisu bezpłatnie i pozwala na korzystanie z Usługi oferowanej w ramach Serwisu, co jest możliwe z dowolnej lokalizacji za pośrednictwem sieci Internet. Użytkownik we własnym zakresie ponosi koszty związane z dostępem do Internetu według stawki operatora, z którym łączy go umowa. Innych kosztów związanych z zawarciem umowy z Administratorem Użytkownik nie ponosi.

10. W ramach działań podjętych w przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa Administrator ma możliwość zastosowania wobec Użytkownika następujących sankcji:

a) ostrzeżenie,

b) ograniczenie możliwości korzystania z Serwisu,

c) blokada czasowa Konta,

d) blokada całkowita Konta.

11. Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia chwilowych przerw w dostępie do Serwisu lub Konta, które mogą być spowodowane pracami modernizacyjnymi lub problemami technicznymi. W przypadku problemów technicznych Administrator zobowiązuje się do ich jak najszybszego usunięcia.

12. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Administratora informacji handlowych i materiałów reklamowych (w szczególności na adres e-mail Użytkownika) zaznaczając stosowną ikonkę w toku procedury Rejestracji. Użytkownik może taką zgodę w każdej chwili odwołać wysyłając stosowne żądanie w tym zakresie na adres e-mail podany w pkt XII ust. 3.

V. FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU

1. Konto w Serwisie pozwala Użytkownikowi na korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu oferowanej przez Administratora.

2. Użytkownik może także korzystać z określonych funkcjonalności w Serwisie bez utworzenia Konta.

3. Użytkownik może dodawać komentarze pod określonymi treściami umieszczonymi w ramach Serwisu.

4. W ramach Serwisu Użytkownik może korzystać z wyszukiwarki.

VI. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie udostępnienie, rozpowszechniane i przechowywane w ramach Serwisu przez siebie dane. W związku z powyższym Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie udostępnienie i przechowywane przez siebie dane i skutki ich publikacji.

2. W granicach dopuszczalnych przez prawo Użytkownik przyjmuje niniejszym oświadcza i przyjmuje do wiadomości, że:

- zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet przez podmioty niewykonujące monopolu państwa w tym zakresie, które urządzają gry hazardowe przez sieć Internet bez wymaganego zezwolenia.

- dozwolona jest reklama zakładów wzajemnych, na urządzanie których zostało udzielone zezwolenie, pod warunkiem że: nie jest kierowana do małoletnich, nie przedstawia osób małoletnich i nie odbywa się przy udziale małoletnich;

- zakazane jest zawieranie i przyjmowanie zakładów wzajemnych na wyniki gier hazardowych/zakładów wzajemnych przez podmioty nie posiadające zezwolenia na prowadzenie zakładów wzajemnych.

- gry hazardowe/ zakłady wzajemne mogą powodować uzależnienia.

- umieszczając jakiekolwiek dane w ramach Serwisu, oświadcza, iż są one wolne od wad (fizycznych i prawnych) oraz roszczeń osób trzecich oraz że przysługują mu wszelkie prawa do umieszczania takich danych, w szczególności prawa autorskie, i posiada wymagane licencje, prawa, zezwolenia i zgody na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, publikację etc., zwłaszcza prawo publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet, systemie on-line, oraz prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, jak również, że prawa te nie są w jakikolwiek sposób ograniczone.

- dane nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw patentowych, tajemnicy handlowej, praw do ochrony prywatności, praw do wizerunku, ani żadnych innych praw własności czy praw własności intelektualnej, ani nie szkalują, nie oczerniają, nie zniesławiają, nie znieważają jakichkolwiek osób czy podmiotów ani nie naruszają ich praw, w tym do ochrony prywatności, praw do wizerunku, ani żadnych innych dóbr osobistych;

- dane nie zawierają wirusów, oprogramowania typu adware, spyware, ani żadnego innego szkodliwego oprogramowania, ani żadnych treści czy plików, pozwalających uzyskać dostęp do treści poza Serwisem, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich;

- dane nie zawierają żadnych materiałów reklamowych, promocyjnych ani ofert handlowych,

- zobowiązuje się do korzystania z Usługi, wszelkich funkcjonalności Serwisu oraz swojego Konta zgodnie z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami,

- zobowiązuje się do uszanowania opinii oraz poglądów innych Użytkowników oraz nienaruszania ich praw,

3. Dane udostępniane przez Użytkownika nie mogą naruszać nakazów i zakazów określonych w punkcie Regulaminu "Niedozwolone sposoby korzystania z Serwisu".

VII. NIEDOZWOLONE SPOSOBY KORZYSTANIA Z SERWISU

Użytkownik niniejszym oświadcza i zapewnia, iż nie będzie wykonywać następujących czynności:

a) Użytkownik nie będzie umieszczać, tworzyć lub rozpowszechniać za pośrednictwem Serwisu, w tym w ramach komentarzy, danych naruszających przepisy prawa, zapisy obowiązujących umów czy prawa osób trzecich, (w tym wszelkich tajemnic handlowych, praw własności intelektualnej, praw autorskich, dóbr osobistych, czy praw wynikających z ochrony danych osobowych);

b) Użytkownik nie będzie publikować informacji nieprawdziwych czy wprowadzających w błąd, które mogłyby narazić na szkodę lub odpowiedzialność cywilną lub karna Administratora lub osoby trzecie;

c) Użytkownik nie będzie publikować, udostępniać ani umieszczać w Serwisie danych, które są nielegalne, obsceniczne, które zniesławiają osoby trzecie, zawierają oszczerstwa czy groźby, ani treści pornograficznych, wulgarnych, napastliwych, obrażających określone rasy czy narodowości, nawołujących do nienawiści lub zachowań karalnych, propagujących faszyzm, nazizm i inne zbrodnicze ideologie, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych, wirusy oraz wszelkich innych podobnych treści i materiałów;

d) Użytkownik nie będzie publikować reklam ani ofert handlowych, bez zgody Administratora,

e) Użytkownik nie będzie podawać się za inną osobę czy inny podmiot, faktycznie istniejący czy fikcyjny, utrzymywać niezgodnie z prawdą, że jest związany z jakąkolwiek osobą czy podmiotem, ani wchodzić na Konta innych Użytkowników Serwisu, podawać fałszywych informacji na temat źródeł, charakteru czy zawartości danych przesyłanych przy użyciu Serwisu, ani w inny sposób wprowadzać w błąd innych Użytkowników lub Administratora;

f) Użytkownik nie będzie wykorzystywać Serwisu do jakichkolwiek innych celów niż korzystanie z Usług oferowanych przez Administratora;

g) Użytkownik nie będzie obchodzić czy dezaktywować zabezpieczeń Serwisu;

h) Użytkownik nie będzie zamieszczać ofert, reklam, propozycji ani wysyłać spamu do innych Użytkowników Serwisu, między innymi materiałów reklamowych, promocyjnych czy ofert, rozsyłać do wielu Użytkowników informacji handlowych, wiadomości typu "prześlij dalej", ogłoszeń, próśb o datki na cele charytatywne ani o podpisanie petycji, w szczególności Użytkownik nie może zamieszczać banerów oraz innych kreacji reklamowych, a także rozsyłać reklam i ofert handlowych poprzez wiadomości e-mail kierowanych do innych Użytkowników – bez zgody Administratora.

i) Użytkownik nie będzie wykorzystywać Serwisu do jakichkolwiek celów nielegalnych ani do naruszania przepisów krajowych, czy międzynarodowych, w tym dotyczących ochrony praw autorskich, praw własności przemysłowej i innych praw własności, a także przepisów o ochronie danych osobowych i ustawy o grach hazardowych;

j) Użytkownik nie będzie zniesławiać, nękać, obrażać, oszukiwać innych Użytkowników Serwisu, zbierać ani podejmować prób zbierania ich danych osobowych ani danych osobowych osób trzecich bez ich zgody, ani grozić im.

k) Użytkownik nie będzie próbować złamać kodu źródłowego Serwisu ani żadnych jego części, ani w żaden sposób przy nim manipulować;

l) Użytkownik nie będzie modyfikować, adaptować, tłumaczyć Serwisu ani żadnych jego części (w tym Regulaminu), ani też tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych;

m) Użytkownik nie będzie w żaden sposób celowo zakłócać lub próbować zakłócać działania Serwisu ani przeszkadzać innym Użytkownikom w korzystaniu z niego, w szczególności umieszczać ani rozprowadzać wirusów, ani innego szkodliwego oprogramowania typu adware, spyware, itp.;

n) Użytkownik nie będzie podejmował działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowania prób odgadnięcia haseł;

o) Użytkownik nie będzie odpłatnie przenosił lub jakikolwiek inny sposób odpłatnie udostępniał części lub całości swojego Konta,

p) Użytkownik nie może umieszczać na Serwisie danych zawierających jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich, w tym innych Użytkowników,

r) Użytkownik nie może utrudniać w jakikolwiek sposób korzystania z Serwisu innym Użytkownikom.

VIII. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo odpowiedzialność Administratora jest wyłączona za:

- jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z Serwisu, dostępu do niego lub niemożności korzystania z Serwisu przez Użytkownika z przyczyn niezależnych od Administratora;

- jakiekolwiek szkody wynikające z wirusów, koni trojańskich itp., które mogą być przesyłane do Serwisu lub za jego pośrednictwem przez osoby trzecie,

- następstwa wejścia w posiadanie hasła dostępowego Użytkownika przez osoby trzecie, jeśli nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za przyczynę taką uważa się udostępnienie hasła przez Użytkownika osobie trzeciej,

- wszelkie działania podjęte przez Administratora w stosunku do Użytkownika związane z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, w szczególności takich jak blokada Konta lub dostępu do Serwisu, ograniczenie możliwości korzystania z określonych Usług lub funkcji w ramach Serwisu,

- jakiekolwiek szkody powstałe w związku z przechowanymi danymi,

- naruszenie i skutki naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub praw osób trzecich, w szczególności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim przez Użytkownika wskutek naruszenia ustawy o grach hazardowych, praw autorskich, praw własności przemysłowej etc., w szczególności za szkody powstałe w związku z rozpowszechnianiem, publikacją, udostępnianiem danych, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub innych wymaganych uprawnień,

- wszelkie działania i ich skutki wynikające z naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych albo złożenia przez niego fałszywych lub nieprawdziwych oświadczeń i zapewnień, o których mowa w niniejszym Regulaminie,

- wszelkie działania polegające na gromadzeniu przez Użytkownika danych osobowych w sposób sprzeczny z prawem, oraz ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym danych osobowych innych Użytkowników,

- jakiekolwiek szkody powstałe w związku z użytkowaniem Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami punktu VII Regulaminu,

- jakiekolwiek szkody, żądania, zadośćuczynienia, rekompensaty w związku z roszczeniami jednego Użytkownika w stosunku do innego Użytkownika Serwisu (wyłączenie Administratora ze sporów między Użytkownikami).

2. Administrator nie ponosi w szczególności jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich związanej w szczególności z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem przez Użytkownika niniejszej umowy, dokonaniem przez Użytkownika czynu niedozwolonego, naruszeniem przez Użytkownika przepisów prawa oraz związanej z podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych informacji, zapewnień lub oświadczeń.

3.W przypadku skierowania przez podmioty trzecie do Administratora jakichkolwiek zarzutów, roszczeń, skarg, petycji, żądań, reklamacji itp. związanych z zachowaniami Użytkownika, o których mowa w zdaniu poprzednim lub w ustępie 1 powyżej, Użytkownik zobowiązuje się do poniesienia pełnej odpowiedzialności wobec tych podmiotów, co oznacza w szczególności, iż Użytkownik pokryje wszelkie związane z powyższym koszty poniesione przez Administratora lub do których poniesienia będzie Administrator w jakiekolwiek formie zobowiązany, w tym zwłaszcza koszty pomocy prawnej, opłaty, szkody, grzywny, nawiązki, kary pieniężne, kary umowne, koszty wezwań, stawiennictwa w sądzie lub przed organem państwowym lub administracji publicznej, koszty korespondencji oraz wszelkie inne możliwe koszty, opłaty itp. Ponadto w razie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Administratorowi z tytułu naruszenia praw tych osób przez Użytkownika, w szczególności praw autorskich, Użytkownik ten wstąpi do postępowania w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego. Powyższy zapis nie ma zastosowania do konsumentów w zakresie, w jakim naruszałoby to ich prawa.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych i innych praw związanych z udostępnianiem, publikowaniem, rozpowszechnianiem, przechowywaniem etc. określonych danych (w szczególności Plików), jak też za naruszenie przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownik, który wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu wykorzysta Serwis dla celów marketingowych lub promocyjnych, zobowiązuje się naprawić wynikłą z tego tytułu szkodę, w szczególności zwróci operatorowi Serwisu utracone korzyści wyliczone według stawek wynagrodzenia za reklamę, stosowanych przez Administratora wobec reklamodawców korzystających z Serwisu.

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu udostępnił Konto lub możliwość korzystania z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.

X. PRZECIWDZIAŁANIE NARUSZENIOM PRAWA (tzw. procedura notice and takedown).

1. Osoba, której prawo zostało naruszone poprzez dane zamieszczone w ramach Serwisu przez Użytkownika, zobowiązana jest do powiadomienia o tym fakcie operatora Serwisu (na adres e-mail: [email protected] lub listem poleconym na adres, o którym mowa w punkcie I niniejszego Regulaminu przy definicji pojęcia "Administrator"), wskazując i składając:

a) dokładną lokalizację tych danych,

b) prawo jakie zostało naruszone,

c) okoliczności i dowody uprawdopodabniające legitymację czynną do występowania w sprawie naruszonego prawa wraz z oświadczeniem pod rygorem odpowiedzialności karnej, iż dane, jakie osoba ta znalazła w ramach Serwisu przysługują wyłącznie jej i nie przysługują Użytkownikowi (oświadczenie to powinno zostać przesłane na piśmie na adres, o którym mowa w punkcie I niniejszego Regulaminu przy definicji pojęcia „Administrator”, zaś jego skan na adres e-mail [email protected]),

d) swoje dane kontaktowe, w szczególności imię, nazwisko, firmę, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, adres e-mail,

e) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji procedury notice and takedown - oświadczenie to powinno zostać przesłane na piśmie na adres, o którym mowa w punkcie I niniejszego Regulaminu przy definicji pojęcia „Administrator”, zaś jego skan na adres e-mail [email protected]

2. Po otrzymaniu wiarygodnego powiadomienia, o którym mowa w punkcie poprzednim, operator Serwisu niezwłocznie zablokuje dostęp do danych wskazanych w powiadomieniu (w szczególności usunie je) oraz - o ile będzie to możliwe - powiadomi Użytkownika, który takie dane umieścił w ramach Serwisu, o wpłynięciu takiego powiadomienia oraz o zarzutach stawianych przez osobę trzecią.

3. Użytkownik, który otrzymał powiadomienie, o którym mowa w ustępie 2 wyżej może się do niego ustosunkować i przedstawić dowody potwierdzające jego prawa do rozpowszechniania, udostępniania itp. danych.

4. Użytkownik oraz osoba, która powiadomiła Administratora o naruszeniu jej praw, dołożą starań, aby w sposób lojalny i ugodowy rozstrzygnąć spór w zakresie praw do danych umieszczonych/udostępnionych w ramach Serwisu przez Użytkownika. Jeśli strony sporu dojdą do porozumienia, dane objęte sporem - w zależności od uzgodnień - zostaną:

- przywrócone w ramach Serwisu bez zmian,

- przywrócone w ramach Serwisu z uwzględnieniem zmian uzgodnionych przez strony sporu,

- usunięte z Serwisu bezpowrotnie.

Uzgodnienia stron na mocy których dopuszczalne będzie przywrócenie danych w ramach Serwisu wymagają formy pisemnej w formie oświadczeń obu stron, które zostaną podpisane przez osoby uprawnione i przesłane w oryginale listem poleconym na adres, o którym mowa w punkcie I niniejszego Regulaminu przy definicji pojęcia "Administrator". Do chwili przesłania w/w oświadczeń dane nie będą mogły być przywrócone w ramach Serwisu.

5. W razie, gdy nie jest możliwe ustalenie Użytkownika, który dane osoby trzeciej udostępnił, rozpowszechnił itp. w ramach Serwisu, Użytkownik ten nie ustosunkuje się do powiadomienia go o skardze osoby trzeciej w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Administratora na adres e-mail Użytkownika lub nie przedstawi w tym terminie dowodów, iż przysługuje mu prawo do udostępniania, rozpowszechniania danych itp. dane te zostaną usunięte z Serwisu bezpowrotnie.

6. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostępnych w Serwisie, operator Serwisu niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

7. Administrator może także z własnej inicjatywy usunąć z Serwisu określone dane lub zakazać udostępniania, przechowywania etc. określonych danych, jeśli poweźmie wiarygodne informacje o ich nielegalności lub bezprawności.

XI. WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Umowa łącząca Administratora z Użytkownikiem zawarta jest na czas nieokreślony. Zarówno Użytkownik, jak i Administrator mają prawo wypowiedzieć umowę. Brak jest minimalnego czasu trwania zobowiązania Użytkownika.

2. Wypowiedzenie umowy przez Administratora następuje poprzez usunięcie Konta Użytkownika lub stałe zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Serwisu. Usunięcie Konta lub stałe zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Serwisu może nastąpić po upływie 14 dni od wysłania na adres e-mail Użytkownika informacji zwierającej oświadczenie o wypowiedzeniu/zablokowaniu dostępu. Jednak w razie rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszej umowy, w szczególności dopuszczenia się przez Użytkownika naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, Administrator może dokonać wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym poprzez natychmiastowe usunięcie Konta Użytkownika lub stałe zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Serwisu.

3. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika następuje poprzez likwidację Konta. Użytkownik może odstąpić od umowy z Administratorem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Po upływie 14 dni obowiązywania umowy Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę poprzez rezygnację z korzystania z Konta, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian w Regulaminie - klikając w odpowiedni link w ustawieniach swojego Konta lub wysyłając na adres e-mail Administratora prośbę o usunięcie Konta. Administrator ma obowiązek niezwłocznego usunięcia Konta, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania prośby Użytkownika. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu umowa ulega rozwiązaniu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. PORCEDURA REKLAMACYJNA.

1. Integralną część niniejszego Regulaminu, wiążącą wszystkich zarejestrowanych Użytkowników, stanowi Załącznik „Polityka Prywatności”.

2. Przetwarzanie wszelkich danych pozyskiwanych przez administratora Serwisu w związku z funkcjonowaniem Serwisu, odbywa się w sposób zgodny z Polityką Prywatności, na co Użytkownik wyraża swoją zgodę z chwilą akceptacji Regulaminu.

3. Wszelka komunikacja z administracją Serwisu powinna się odbywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy użyciu adresu email [email protected]

4. Wszelkie uwagi dotyczące naruszenia przez Użytkowników postanowień Regulaminu mogą być zgłaszane do Administratora na poniższy adres e-mail [email protected]

5. Użytkownik ma prawo składania reklamacji dotyczących Usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu. Reklamacje powinny być składane w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected] Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Administratora. Zgłoszenie zastrzeżenia w postępowaniu reklamacyjnym powinno obejmować wskazanie Użytkownika, który takie zastrzeżenie zgłasza, szczegółowego określenia na czym dane nieprawidłowości polegają oraz sprecyzowania, jakie rozwiązanie byłoby dla Użytkownika satysfakcjonujące. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja lub na inny podany przez Użytkownika.

6. Użytkownik nie może przenieść praw obowiązków lub wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (Regulaminu) łączącej go z Administratorem na jakikolwiek podmiot trzeci – bez pisemnej zgody Administratora.

7. Wszelkie postanowienia które okażą się nieważne lub bezskuteczne nie będą miały wpływu na ważność pozostałych postanowień. Bezskuteczne postanowienia będą zastąpione takimi ważnymi postanowieniami, które w największym stopniu odpowiadają ekonomicznemu znaczeniu, intencji stron oraz celowi postanowień bezskutecznych.
SportMedia Invest Limited (Reg. No. C 86238)

214, Strait Street

Valletta, VLT 1431, Malta

tel: +356 2778 0423
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u